NĚMECKÁ PUNKOVÁ KAPELA STARTS DORAZÍ NA 15.PUNK FEST V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

08.03.2022

Máme pro vás rozhovor s frontmanem ANTIM z kapely STARTS. Zpovídal ho jeho punk-pokrevní bratr Kečup z kapely OUT OF CONTROL a hybná síla MECHOV CITY DRUNK PUNX

1.Ahoj Anti, můžeš se nám na úvod představit?

Jsem Anti z kapely Starts a je mi 42 let. Pocházím z Torgau, ale nějakou dobu žiju v Bavorsku, asi hodinu cesty od Mnichova. Již delší dobu pracuji jako zdravotní bratr pro seniory. Kromě toho jsem pořád na punkových koncertech a momentálně pracuji pro Under Attack Records.

2. Kdy a kde vznikla kapela Starts, jak jste začínali?

Starts jsme založili s Holgerem a Soichem v srpnu 1999 v Torgau na místě "Brückenkopf" . V začátcích opravdu nikdo z nás neuměl hrát na svůj nástroj, pouze jsme chtěli být hlasití a super rychlí. Od té doby se mnoho věcí změnilo.

3. Jsi hlavním zpěvákem a frontmanem kapely od jejího začátku, nebo to bylo dříve jinak?

Na začátku byl hlavním zpěvákem Soiche, a to až do konce roku 2004. Já jsem byl doprovodný zpěvák. Soichemu se nelíbil hudební vývoj a směrováni kapely, a proto se rozhodl se odejít. Od té doby jsem začal zpívat hlavni vokály já a dělám to dodnes.

4. Za tu dobu, co hrajete, jste vydali několik desek, je něco, co byste zpětně udělali jinak?

Pokud se ohlédneme za těmi roky zpět, kdybychom tehdy věděli, co nás čeká, vydali bychom samozřejmě mnohem více desek, odehráli řadu dalších koncertů a dokonce i skutečné turné, ale to se bohužel nikdy nestalo.

5. Odehráli jste hodně koncertů po Evropě, jsou nějaké rozdíly mezi fanoušky v jednotlivých zemích?

Rozdíly tu určitě jsou, všimli jsme si, že koncerty mimo Německo jsou vždycky nějak více nabité, kromě Torgau - tam dav bouří skoro pokaždé, když hrajeme.

6. Na který koncert rád vzpomínáš a naopak na který bys nejraději zapomněl a proč?

Jeden z našich nejlepších koncertů byla oslava našeho 20.výročí v Brückenkopf. Bylo to shledání skvělé rodiny s faktorem husí kůže -nekonečná párty po tři dny a punk rock, nebyly zde žádné problémy a všechny kapely a hosté drželi pohromadě... Nezapomenutelné okamžiky!!!!

Bohužel jeden z našich nejhorších koncertů byl koncert s Toy Dolls v České republice... Vzhledem k naší enormní konzumaci alkoholu bylo naše vystoupení opravdu špatné, bylo to extrémně trapné... Hlavně proto, že jsme nepředvedli to, co od nás bylo očekáváno. To je prostě punk rock... (smích)

7. S jakou kapelou se vám hrálo nejlépe, a máte sen, s kým byste si chtěli zahrát?

Myslím, že už jich moc nezbylo. Byli jsme na pódiu s kapelami, o kterých jsme si nikdy nepředstavovali, že s námi budou hrát: Exploited, Unseen, Antidote, Vibrators, Casualties a mnoho dalších, i když... Malé turné s Out of Control by bylo úžasné.

8. Posloucháš pouze punk a hard core nebo i jiné hudební žánry? A promítá se to do Vaší tvorby? Kdo skládá hudbu a kdo píše texty?

Samozřejmě jsou i jiné styly hudby, které čas od času poslouchám, včetně metalu, rock'n'rollu a 70. a 80. let... To se také odráží v některých písních. Texty našich písní skládá hlavně Holger a já, a to se nezmění. Jednu píseň napsal Paule, jednu Holger a zbytek já.

9. Všichni pocházíte z jednoho města, v současné době však žijete každý v jiné části Německa, máte rodiny a děti. Jak těžké je pro vás zkoušet nebo vystupovat?

Někdy je to velmi těžké, ale našli jsme způsob, jak to všechno zvládnout. Nové písně děláme přes internet. Před koncertem se obvykle sejdeme a pořádně zkoušíme. Vždycky nás to trochu zmátne, ale časem se naučíte, jak se s tím vypořádat.

10. Hrají členové Starts i v jiných kapelách kapelách? Můžeš nám o tom něco říct?

Nico hraje ještě v kapele Gleichlaufschwankung, Paule je v kapele Sperrzone a Holger je s Crisis and Nothing Nice z Berlína.

11. Zpíváš ve skladbě Belive It od kapely High Society na jejich albu Fear or Freedom. Jak k téhle spolupráci došlo a kdo složil tenhle song?

Ivo se mě zeptal, jestli bych nechtěl nazpívat písničku a já to udělal. To bylo bez problémů, protože se známe několik let. Text Believe It napsal Ivo a hudbu ostatní členové kapely. Byl to skvělý příběh, protože ve stejný den jsme natočili vokální nahrávky, které jsme také hráli v Chemiefabrik v Drážďanech. Tohle byl mimořádně skvělý víkend.

12. Existuje nějaká možnost vidět tě společně vystupovat s High Society a kde? Plánujete nějakou další spolupráci?

Samozřejmě všichni se navzájem známe a vážíme si toho... Společné turné bychom si dokázali představit. Uvidíme, co přinese budoucnost!!!!!!

13. Under Attack Records je novy label, se kterým spolupracuješ. Jaké jsou jeho plány?

Další plány Under Attack Records... Pokud letos vše půjde dobře: split EP Destructive + Organized Chaos, nové album High Society a split LP Starts + Omixlh a mnoho dalších vzrušujících věcí.

14. Proběhly nějaké změny v kapele nebo se k nějakým chystáte? Kdy a kde vás mohou fanoušci vidět hrát?

V této špatné době nám pomohl náš dobrý přítel Slashy, protože Paule byl extrémně zaneprázdněn. Kromě toho nejsou žádné změny. Paule je stále v kapele. Další koncerty jsou 11. června 2022 v Drážďanech a začátkem července Punk Fest v Havlíčkově Brodě. Bude toho víc.

15. Několikrát jste hráli v ČR, pravidelně jezdíš na festival Pod Parou a za přáteli na víkend. Co se ti tu tak líbí? Máš nějaké přání nebo něco ohledně České republiky?

Česká republika je pro mě trochu jako domov, cítím se tu dobře, šťastně, živě. Těžko se mi to vyjadřuje slovy, moc se mi V ČR líbí, ten pocit, mentalita lidí, pivo samozřejmě, haha. Za ty roky, jsem u vás potkal a vážím si hodně skvělých lidí, přeji si, abych tam mohl být každý měsíc. Punk tam stále žije, nikdo za vás neurčuje pravidla, jste rádi, když se znovu sejdete, ale čas bohužel vždycky uteče příliš rychle. Z dobrého důvodu nazývám Kečupa svým bratrem. Miluji tě!!!!!

16. Chtěl bys něco dodat na závěr?

Děkuji za tolik koncertů, vzpomínek, krásných okamžiku !!!! S Vámi a námi budou následovat další ... Díky Kečupe - Mechov City Drunk Punx, díky Aleši - Punk Fest Havlíčkův Brod, díky Štěpáne - N.V.U.( v současné době V.V.Ú). Děkujeme všem, kteří navštěvují naše koncerty, podporují nás a všem outsiderům, kteří si nenechají diktovat. Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte: stojíme při sobě!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1) To begin with, say something about yourself, where you come from and what you do?

I`m Anti of the band Starts and 42 years old. I'm actually from Torgau but have been living in Bavaria for some time, about an hour away from Munich. I`ve been working as a nurse for elderly people for a pretty long time. Besides that,I`m always around at punk gigs and am currently working for Under Attack Records.

2)When and where the band Starts was formed, how did you start?

Starts were founded at Torgau`s venue "Brückenkopf" in August 1999 by Holger, Soiche and Anti. In the beginning nobody was really talented on their instruments, we just wanted to be loud and super fast. Since that time many things have changed.

3)Are you the lead singer and frontman of the band from the beginning or has it been different in the past?

In the beginning Soiche was our lead singer until the end of 2004. I was the background singer, unfortunately he didn't really like the development of the band and decided to leave. Since then I`ve tried out singing the lead vocals and kept doing this.

4)During the time you play, you have released several records, there is something you would do differently in retrospect?

If you look back over the years and know what to expect, we would of course have released a lot of more records, played a few more gigs and even a real tour, but unfortunately it never happened

5)Have you played a lot of concerts around Europe, are there any differences between fans from different countries in Europe?

There are definitely differences, but we noticed that the concerts outside of Germany are always somehow more crowded, except in Torgau - that's where the crowd is on fire almost every time we play.

6)Which concert do you remember and which ones would you like to forget and why?

One of our best concerts was our 20th anniversary party at Brückenkopf. It was like a reunion of a great family with goosebumps factor - We had three days of neverending party and punk rock, there were no troubles and all the bands and guests sticked together ... Unforgettable moments !!!! Unfortunately, one of our worst concerts was the gig with Toy Dolls in the Czech Republic... Due to our enormous alcohol consumption and excitement, our performance was really bad, it was extremely embarrassing... Mainly because we didn't show what people expected us to be like. That's just punk rock haha

7)Which band did you play with the best and you have a dream with whom you would like to play?

I don't think there are any more left. We've been on stage with bands we`ve never imagined to rock with us: Exploited, Unseen, Antidote, Vibrators, Casualties and many many more, although... A small tour with Out of Control would be awesome.

8)Do you only listen to punk rock and hard core or other musical genres and is it reflected in your work? Who composes the music and who writes the lyrics?

Of course there are also other styles of music that we listen to from time to time, including metal, rock'n'roll and the 70's and 80's... This is also reflected in some of the songs. The lyrics of our songs are mainly written by Holger and me and that won't change. One song was written by Paule, one by Holger and the rest by me.

9)You all come from one city, currently everyone lives in a different part of Germany, you have families and children, how difficult is it for you to try or perform?

That's sometimes very difficult but we found a way to manage everything. New songs are created via the internet. Before we have a gig we usually meet and practise really hard. It's always a bit confusing, but over the time you learn how to deal with it.

10)Also play the Starts members in other projects, you can tell us more about it?

Nico also plays in the band Gleichlaufschwankung, Paule in the band Sperrzone and Holger is also with Crisis and Nothing Nice from Berlin.

11)Do you sing in the song Believe it from the band High Society on their album Fear or Freedom, how did this collaboration come about and who wrote the song?

Ivo asked me if I would like to join recording the vocals of a song and I did. This was out of question since we have known each other for several years. The lyrics of Believe It are by Ivo and the music by his band mates. It was a cool story because on the same day we did the vocal recordings we also played at the venue Chemiefabrik in Dresden. This was an extremely great weekend.

12)Is there any chance of seeing you perform with the High Society and where? And are you planning further cooperation?

Of course, we always play together, everyone knows and appreciates each other. We could definitely imagine a tour. Let's see what the future comes up with!!!!!!

13)Under Attack records is a new label you are in contact with, what are the label plans?

Under Attack Records' next plans... If all goes well this year: split EP Destructive + Organized Chaos, New High Society album and split LP Starts + Omixlh and many more exciting things.

14)Are there any changes in the band or what are you preparing? when and where can fans see you perform?

During this bad time, our good friend Slashy helped us out because Paule was extremely busy. Apart from that there are no changes. Paule is still in the band. Next gigs are June 11th 2022 in Dresden and at the beginning of July Punk Fest in Havlickuv Brod. There will be more.

15)You have played in the Czech Republic several times, you regularly go to the Pod parou festival and for friends on weekends, what do you like here? Do you have any dreams or somethink about the Czech Republic?

The Czech Republic is a bit like family to me, you feel good, happy and alive. It's hard for me to put it into words, I really like being there, the feeling, the mentality of the people, the beer of course, haha. Over the years I have met and appreciated so many great people, I wish I could be there every month. Punk is still alive there, no one makes rules for you, you are happy when you meet again and unfortunately time always goes by far too quickly. It is for a good reason that I call Kecup my brother. I love you !!!!!

16)Would you like to say something in the end?

Finally thank you for so many concerts, memories, beautiful moments !!!! They will be followed by many more with you or with us... Thanks to Kecup - Mechov City Drunk Punx, thanks to Ales - Punk Fest Havlickuv Brod, thanks to Stephan - N.V.U ( at this time !V.V.U. ). and thanx to everyone who visits our concerts, supports us and to all outsiders who don't let them be dictated. Take care of yourselves and don't forget: we stand together!!!!!